Khôi phục

Freemasonry and United States Vice Presidents

Vice Presidents of the U.S. & Freemasonry

Link to webpage with information about U.S. Presidents and Freemasonry

Giới thiệu OK88 game bài – Thế giới giải trí online với hàng ngàn tựa game đình đám một thời. Đánh bạc không bao giờ lo hết khuyến mãi cùng OK88.

President Vice President(s) Masonic connections, if any, of the Vice President(s)
1. George Washington 1789-1797 John Adams not a Freemason
2. John Adams 1797-1801 Thomas Jefferson not a Freemason
3. Thomas Jefferson 1801-1809 Aaron Burr not a Freemason
George Clinton Freemason
4. James Madison 1809-1817
Elbridge Gerry Freemason
5. James Monroe 1817-1825 Daniel D. Tompkins Freemason
6. John Quincy Adams 1825-1829 John C. Calhoun not a Freemason
7. Andrew Jackson 1829-1837 John C. Calhoun not a Freemason
Martin Van Buren not a Freemason
8. Martin Van Buren 1837-1841 Richard M. Johnson Freemason
9. William H. Harrison 1841 John Tyler not a Freemason
10. John Tyler 1841-1845 none not applicable
11. James K. Polk 1845-1849 George M. Dallas Freemason
12. Zachary Taylor 1849-1850 Millard Fillmore not a Freemason
13. Millard Fillmore 1850-1853 none not applicable
14. Franklin Pierce 1853-1857 William R. King Freemason
15. James Buchanan 1857-1861 John C. Breckenridge Freemason
16. Abraham Lincoln 1861-1865 Hannibal Hamlin not a Freemason
Andrew Johnson Freemason
17. Andrew Johnson 1865-1869 none not applicable
18. Ulysses S. Grant 1869-1877 Schuyler Colfax Freemason
Henry Wilson not a Freemason
19. Rutherford B. Hayes 1877-1881 William A. Wheeler not a Freemason
20. James R. Garfield 1881 Chester A. Arthur not a Freemason
21. Chester A. Arthur 1881-1885 none not applicable
22. Grover Cleveland 1885-1889 Thomas A. Hendricks not a Freemason
23. Benjamin Harrison 1889-1893 Levi P. Morton not a Freemason
24. Grover Cleveland 1893-1897 Adlai E. Stevenson Freemason
25. William McKinley 1897-1901 Garret A. Hobart Freemason
Theodore Roosevelt Freemason
26. Theodore Roosevelt 1901-1909 Charles W. Fairbanks Freemason
27. William H. Taft 1909-1913 James S. Sherman not a Freemason
28. Woodrow Wilson 1913-1921 Thomas R. Marshall Freemason
29. Warren G. Harding 1921-1923 Calvin Coolidge not a Freemason
30. Calvin Coolidge 1923-1929 Charles G. Dawes not a Freemason
31. Herbert Hoover 1929-1933 Charles Curtis not a Freemason
32. Franklin D. Roosevelt 1933-1945 John Nance Garner not a Freemason
Henry A. Wallace Freemason
Harry S. Truman Grand Master, ritualist, very active Freemason
33. Harry S. Truman 1945-1953 Alben W. Barkley not a Freemason
34. Dwight D. Eisenhower 1953-1961 Richard M. Nixon not a Freemason
35. John F. Kennedy 1961-1963 Lyndon B. Johnson EA, but didn’t progress further
36. Lyndon B. Johnson 1963-1969 Hubert H. Humphrey Freemason
37. Richard M. Nixon 1969-1974 Spiro T. Agnew not a Freemason
Gerald R. Ford Freemason
38. Gerald R. Ford 1974-1977 Nelson A. Rockefeller not a Freemason
39. Jimmy Carter 1977-1981 Walter F. Mondale not a Freemason
40. Ronald Reagan 1981-1989 George H.W. Bush not a Freemason
41. George H.W. Bush 1989-1993 Dan Quayle not a Freemason
42. Bill Clinton 1993-2001 Al Gore not a Freemason

43. George W. Bush 2001-present

Richard B. Cheney

not a Freemason

Summary 46 men have served as U.S. Vice President
(41 have served as U.S. President)
18 of the 46 U.S. Vice Presidents (39%) have been Freemasons

Không thể bỏ qua Rollvip, cổng game ngon số dzách được nhiều tay cược chuyên nghiệp yêu thích.

Post Comment

Khuyến mãi HOT!

Tắt quảng cáo (x)